Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU HaloDoctor

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin serwisu HaloDoctor stosuje się do usług świadczonych przez firmę BioStat Sp. z.o.o, za pośrednictwem Serwisu HaloDoctor, dostępnego pod domeną https://www.konsultacje-lekarskie-online.pl/.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Definicje:
  1. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym kalendarz wizyt online dostawcy usług zdrowotnych (formularz), umożliwiający korzystanie z Usług.
  2. Regulamin serwisu HaloDoctor – niniejszy Regulamin serwisu HaloDoctor, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://www.konsultacje-lekarskie-online.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu serwisu HaloDoctor przed ich akceptacją.
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną https://www.konsultacje-lekarskie-online.pl/.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca za pomocą Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.
  5. Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot leczniczy, wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne (w szczególności przychodnia, lekarz lub pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant i inni specjaliści) na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej.
  6. Administrator – spółka BioStat sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351860, e-mail: biuro@medfile.pl, numer tel.: (+48) 32 42 21 707, numer Fax: (+48) 32 44 08 564. Administrator nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym jakiekolwiek czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne. Administrator pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usług Zdrowotnych.
  7. Usługa dostępna w Serwisie – usługa świadczona za pośrednictwem Administratora polegająca na udostępnianiu za pomocą Serwisu dostępnych grafików (kalendarza dostępnych terminów wizyt), Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawców Usług Zdrowotnych. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma m.in. możliwość (w zależności od zakresu Usług Zdrowotnych świadczonych przez danego Dostawcę Usług Zdrowotnych):
   • Sprawdzenia wolnych terminów wizyt w terminarzu wybranego lekarza Dostawcy Usług Zdrowotnych,
   • Dokonania rezerwacji terminu wizyty u wybranego lekarza Dostawcy Usług Zdrowotnych,
   • Dostępu do informacji na temat wybranego lekarza (opisy) lub Dostawcy Usług Zdrowotnych,
   • Wyszukania Dostawców Usług Zdrowotnych (lub lekarzy) według wybranego kryterium wyszukiwania.
  8. Usługa Zdrowotna – usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielana przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideokonsultacji tj. przekazu audiowizualnego pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Dostęp do Serwisu jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:
   • Microsoft Edge,
   • Chrome - od wersji 21,
   • Mozilla Firefox - od wersji 28,
   • Opera - od wersji 12.1,
   • Safari - od wersji 6.1.
  2. Wymagane jest włączenie obsługi:
   • Ciasteczek - Cookies - do przechowywania sesji użytkowników,
   • JavaScript - wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.
  3. System operacyjny, w którym uruchamiane są przeglądarki internetowe wypisane powyżej nie ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełniony jest punkt 1 oraz 2. Testowane systemy operacyjne to lub nowsze:
   • Windows XP, 7, 8 oraz 10,
   • Mac OS X,
   • Debian 7, 8 oraz 9,
   • Ubuntu 16 oraz 17,
   • Linux Mint.
  4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:
   • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
   • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
   • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek.
  5. Stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Treści zawarte w Serwisie mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad dotyczących wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

 

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przez rejestrację do wybranego Dostawcy Usług Zdrowotnych Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i warunki korzystania z Serwisu są mu znane.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może zawrzeć umowę z Dostawcą Usług Zdrowotnych, u którego dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Administratora. Administrator działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usług Zdrowotnych, przekazując poprzez Serwis, istotne informacje dotyczące Usługi Zdrowotnej do odpowiedniego Dostawcy Usług Zdrowotnych i wysyłając Użytkownikowi e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy Usług Zdrowotnych. Administrator nie świadczy Usług Zdrowotnych.
 3. Administrator zastrzega, że z uwagi na zakres współpracy Dostawcy Usług Zdrowotnych z Serwisem, zakres wyświetlanych danych jak i świadczonych usług zdrowotnych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych może być zróżnicowany:
  1. Dostawcy Usług Medycznych mogą udostępnić dane Lekarzy, specjalizacje Lekarzy, lokalizacje, w których przyjmują, udostępnić Terminarze Lekarzy oraz możliwość dokonania Rezerwacji terminu wizyty za pośrednictwem Serwisu albo
  2. Dostawcy Usług Medycznych mogą udostępniać dane Lekarzy, w tym specjalizacje Lekarzy, lokalizacje, w których przyjmują oraz Terminarze Lekarzy oraz dane, na podstawie których Użytkownik może dokonać rezerwacji terminu wizyty.
  3. Za pośrednictwem Serwisu są wyświetlane dane dotyczące wolnych terminów wizyt, pochodzące z oprogramowania medycznego – zgodnie z konfiguracją, dokonaną przez konkretnego Dostawcę Usług Medycznych.
  4. Dostawca Usług Medycznych może zdecydować, że możliwość dokonania Rezerwacji jest uzależniona od dokonania zaliczki, stanowiącej część lub całość wynagrodzenia z tytułu rezerwowanej Wizyty. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez danego Dostawcę Usług Medycznych, które są publikowane w Serwisie. Zaliczka jest wpłacana wyłącznie na konto Dostawcy Usług Medycznych. Administrator Serwisu nie jest Stroną umowy zawieranej między Dostawcą Usług Medycznych i Użytkownikiem.
  5. Dostawca Usług Medycznych może w Terminarzu Wizyt udostępnić możliwość Rezerwacji Terminu Wizyty w formie Telewizyty. 

 

§4. OPŁATY

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Wszelkie opłaty dokonywane są na rzecz Dostawcy Usług Zdrowotnych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za płatności i rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.

 

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych przy poszczególnych Usługach Zdrowotnych. Każdy Dostawca Usług Zdrowotnych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych w Serwisie. Serwis nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny lub opcji Usług Zdrowotnych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji Użytkownika z Dostawcą Usług Zdrowotnych na swoim Serwisie i za jego pośrednictwem. 
 3. Administrator nie świadczy Usług Zdrowotnych, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Zdrowotnych świadczonych za pomocą Serwisu przez Dostawców Usług Zdrowotnych. Za jakość Usług Zdrowotnych odpowiada Dostawca Usług Zdrowotnych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usługi Zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Usługi Zdrowotnej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.
 7. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi Serwisu informacje o błędach, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu, mogące poprawić jakość i funkcjonalność Serwisu pocztą elektroniczną na adres e-mail: admin@medfile.pl. Administrator nie odpowiada za jakość świadczonych przez Dostawcę usług zdrowotnych a także za rozliczenia poniędzy Uzytkownikiem i Dostawcą Usług Zdrowotnych. Wszelkie uwagi i reklamacje zwiazane z usługą należy kierować bezpośrednio do dostawcy usług zdrowotnych.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - dalej zwane „RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator - BioStat Sp. z o.o. adres: 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@biostat.com.pl.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data i rodzaj wizyty.
 5. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą do Dostawcy Usług Zdrowotnych. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Dostawcy Usług Zdrowotnych, ale również dla osób pracujących u Dostawcy Usług Zdrowotnych. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki Dostawcy Usług Medycznych wykorzystują udostępnione im przez Administratora dane osobowe Użytkowników. 
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres świadczenia Usługi po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie Usług. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkownika. 
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://www.konsultacje-lekarskie-online.pl/polityka-prywatnosci-cookies.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków zmienionego Regulaminu.
 3. O planowanych zmianach Regulaminu Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń względem Użytkownika, który mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudnia korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Administrator Serwisu, udostępnia Użytkownikom możliwość umieszczania komentarzy. Umieszczane przez Użytkowników komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedopuszczalne jest używanie w komentarzach i opiniach wulgaryzmów, słów i sformułowań niecenzuralnych, obraźliwych, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Administrator Serwisu ma prawo odmówić opublikowania komentarzy, a już opublikowane komentarze usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia komentarzy Użytkownikowi w stosunku do Administratora Serwisu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 6. Wszelkie spory między Administratorem i Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 7. W przypadku nierozwiązania sporu na drodze polubownej sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Administratora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2020r.